• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปริปุญฺโณ
วัดชัยมงคล
2
สิริเมโธ
วัดพระธาตุหริภุญชัย
3
ชินวโร
วัดจำขี้มด
4
สิริปญฺโญ
วัดธงสัจจะ
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1