• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
แก้วเขื่อน
วัดบุญเรือง
2
กิตฺติวุฑฺโฒ
วัดบุญเรือง
3
ปภากโร
วัดสว่างคงคา
4
อตฺถรโต
วัดควนสบาย
5
สีลโชโต
วัดอินทรวนาราม
6
ปริปุณฺโณ
วัดหัวข่วง
7
ปภสฺสโร
วัดช่างแต้ม
8
อมโร
วัดศรีสุมังคล์
9
โชติปญฺโญ
วัดบางหมาก
10
โชติปาโล
วัดศรีคุณเมือง
11
เตชพโล
วัดกกต้อง
12
สุชาโต
วัดเชียงทอง
13
ถาวรคุโณ
วัดศรีเมือง
14
โชติโก
วัดสวนสวรรค์
15
สุริยาสกฺโก
วัดร่องส้าว
16
สุจิตฺโต
วัดประตูสาร
17
อตฺตทีโป
วัดโบสถ์
18
กิจฺจกาโร
วัดโก-ลกเทพวิมล
19
อนาลโย
วัดทองพุ่มพวง
20
ธมฺมวโร
วัดนาสาม
21
ปัญญาวชิโร
วัดโพธิสมภรณ์
22
อธิปุญฺโญ
วัดพระงาม
23
สิทฺธิเมธี
วัดพระงาม
24
ชิตมาโร
วัดเทวสังฆาราม
25
ธีรวํโส
วัดพระงาม
26
สุรปญฺโญ
วัดโพสพผลเจริญ
27
ธีรวํโส
วัดดอนไพวัลย์
28
โชติธัมโม
วัดโพธิ์ศรีสงคราม
29
กลฺยาณคุโต
วัดศรีชมชื่น
30
สนฺติกโร
วัดศรีสุมังคล์
31
สีลโชโต
วัดโบสถ์
32
ฐานวโร
วัดโก-ลกเทพวิมล
33
ปมุตฺโต
วัดโก-ลกเทพวิมล
34
นาควณฺโณ
วัดเชียงทอง
35
ฐิตสีโล
วัดเทียนดัด
36
โสภณสีโล
วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม
37
ปญญาวุฑโฒ
วัดหมื่นล้าน
38
ฐิตเปโม
วัดจันทึก
39
ชยธมฺโม
วัดศิริพุทธาราม
40
จตฺตาลโย
วัดหนองหว้า
41
จนฺทูปโม
วัดทองพุ่มพวง
42
ตปสีโล
วัดมัชกัมบุรี
43
โกวิโท
วัดศรีสุธาทิพย์
44
สุนนฺโท
วัดศูนยืปฏิบัติธรรมวิมุตตาราม
45
ปญฺญาวุโธ
วัดหนองกะพ้อ
46
สุธมฺโม
วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม
47
พรหฺมสโร
วัดป่าอุทยาน
48
กิตฺติสาโร
-
49
ปุณฺณสิริ
วัดศรีอุโมงค์คำ
50
คนฺธสาโร
วัดสระแก้ว
ทั้งหมด 53 รายการ
1 / 2