• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ฐิตสทฺโธ
วัดโพธิสมภรณ์
2
อนาลโย
วัดมหัตตมังคลาราม
3
ธมฺมทินฺโน
วัดโคกเคียน
4
จริยโสภโณ
วัดโพธิ์ปฐมาวาส
5
นารโท
วัดศรีโคมคำ
6
ปญฺญาทีโป
วัดกลางวรวิหาร
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1