• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กิตฺติปญโญ
วัดช้างสี
2
มุ่งประโยชน์
วัดมงคลปุญชยาราม
3
วิรยธมฺโม
วัดหนองเส้ง
4
กนฺตสีโล
วัดช้างสี
5
นิภาธโร
วัดหนองเส้ง
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1