• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
คุตฺตธมโม
วัดคลองน้ำเจ็ด
2
อกิญฺจโน
วัดเชิงเขา
3
ปิยธโร
วัดมัชฌิมาวาส
4
ปมุตฺโต
วัดเชิงเขา
5
สุชีโว
วัดมหัตตมังคลาราม
6
แก้วมาลัย
วัดฝั่งหมิ่น
7
-
วัดเมืองยะลา
8
จนฺทวํโส
วัดหลวงราชสัณฐาน
9
จนฺทาโภ
วัดมัชฌิมาวาส
ทั้งหมด 9 รายการ
1 / 1