• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อธิปณฺโณ
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
2
ญาณจารี
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
3
กิตฺติวฒฺฑโก
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
4
กนฺตธมฺโม
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
5
ฐิตวุฑฺโฒ
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
6
จาริโก
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
7
วิชฺชาธโร
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
8
ปภาธโร
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
9
สนฺตจิตฺโต
วัดปากคลองบางขนาก
ทั้งหมด 9 รายการ
1 / 1