• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
วรญาโณ
วัดวีรโชติ
2
คุณวุฒโฒ
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
3
จนฺทปฺโชโต
วัดแพรกวังตะเคียน
4
วรกิจฺโจ
วัดสัมปทวน(นอก)
5
กิตฺติวิมโล
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
6
กิตฺติปญฺโญ
วัดแหลมบน
7
กนฺทรสิปฺโป
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
8
ญาณวุฑฺโฒ
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
9
ปิยวฑฺฒโณ
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
10
ปิยภาณี
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
11
ธมฺมิโก
วัดสัมปทวน(นอก)
12
กิตฺติภทฺโท
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
13
ฐิตญาโณ
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
14
มหิสฺสโร
วัดบางพระ
15
ฐิตปญฺโญ
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
16
อุตฺตมปญฺโญ
วัดแพรกวังตะเคียน
17
ธมฺมสกโข
วัดเทพนิมิตร
18
ปภาโส
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
ทั้งหมด 18 รายการ
1 / 1