• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
พุทฺธวโร
วัดร่มโพธิธรรม
2
อาภสฺสโร
วัดศรีหนองหิน
3
รตนญาโณ
วัดศรีหนองหิน
4
รตนมงฺคโล
วัดศรีหนองหิน
5
ญาณาภิรโต
วัดศรีหนองหิน
6
โชติญาโณ
วัดศรีหนองหิน
7
สุทฺธิญษโณ
วัดโคกสว่าง
8
มหาวีโร
วัดร่มโพธิธรรม
ทั้งหมด 8 รายการ
1 / 1