• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปภสฺสโร
วัดราชาธิวาส
2
ธมฺมสิริ
วัดน้อยนพคุณ
3
สนฺเตสโก
วัดราชาธิวาส
4
ธีรธมฺโม
วัดสุคันธาราม
5
ธีรสมฺปนฺโน
วัดราชผาติการามวรวิหาร
6
ธมฺมิโก
วัดจอมสุดาราม
7
ฐิตธมฺโม
วัดอัมพวัน
8
โกวิโท
วัดราชาธิวาส
9
ญาณพโล
วัดอัมพวัน
10
สุทฺธิโก
วัดโบสถ์สามเสน
11
หฎฺฐจิตฺโต
วัดราชาธิวาสวิหาร
12
โธตโก
วัดราชาธิวาสวิหาร
13
ธมฺมโฆสโก
วัดประสาทบุญญาวาส
14
ญาณวิปุโล
วัดราชผาติการามวรวิหาร
15
ภูริวฑฺฒโน
วัดราชาธิวาส
16
กลฺยาณเมธี
วัดราชผาติการามวรวิหาร
17
ชุตินฺธโร
วัดเบญจมบพิตร
18
ธีรภทฺโท
วัดอัมพวัน
19
ธมฺมานนฺโท
วัดเบญจมบพิตร
20
จิตปญฺโญ
วัดเบญจมบพิตร
21
ปิยจิตฺโต
วัดเบญจมบพิตร
22
ปิยธมฺโม
วัดโบสถ์สามเสน
23
จิตฺตทนฺโต
วัดอ้มพวัน
24
จิตฺตโสภโณ
วัดโบสถ์สามเสน
25
สุมงฺคโล
วัดเบญจมบพิตร
26
ปุญฺญกาโม
วัดน้อยนพคุณ
27
มหิสฺสโร
วัดราชาธิวาส
28
ปุญฺญธนสิริวโร
วัดอัมพวัน
29
สุทฺธิญาโณ
วัดอัมพวัน
30
อติธมฺโม
วัดน้อยนพคุณ
31
คมฺภีรปญฺโญ
วัดโบสถ์สามเสน
32
ปภากโร
วัดอัมพวัน
33
ชยทตฺโต
วัดเบญจมบพิตร
34
กตปุญฺโญ
วัดราชาธิวาสวิหาร
35
จิตฺตกาโร
วัดราชาธิวาส
36
ปาสาทิโก
วัดราชผาติการามวรวิหาร
37
นิติปญฺโญ
วัดเบญจมบพิตร
38
สุเมโธ
วัดราชผาติการามวรวิหาร
39
สุขิโต
วัดราชาธิวาสวิหาร
ทั้งหมด 39 รายการ
1 / 1