• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปภสฺสโร
วัดราชาธิวาส
2
สนฺเตสโก
วัดราชาธิวาส
3
โกวิโท
วัดราชาธิวาส
4
หฎฺฐจิตฺโต
วัดราชาธิวาสวิหาร
5
ภูริวฑฺฒโน
วัดราชาธิวาส
6
มหิสฺสโร
วัดราชาธิวาส
7
จิตฺตกาโร
วัดราชาธิวาส
ทั้งหมด 7 รายการ
1 / 1