• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อจฺจาทโร
วัดหินซ้อนใต้
2
จนฺทโก
วัดบำรุงธรรม
3
คุตฺตวโร
วัดเกตุแก้ว
4
รกฺขิตสีโล
วัดแก่งป่าสัก
5
มหิสฺสโร
วัดบำเพ็ญธรรม
6
สุขุมาโล
วัดสามัคคีวราราม
7
สมจิตฺโต
วัดหนองน้ำเขียว
8
ปญฺญาวโร
วัดป่าเกษม
9
รตโน
วัดพระพุทธบาทน้อย
10
ชิตมโน
วัดกะเหรี่ยงคอม้า
11
อุตฺตโม
วัดแก่งคอย
12
วรสุโภ
วัดโป่งมงคล
13
สิกฺขธโร
วัดบ้านม่วง
14
ชาตปญฺโญ
วัดขอนหอม
15
ธมฺมปาโล
วัดแก่งป่าสัก
16
โฆสคุโณ
วัดใหม่โพธิ์งาม
17
สุทฺธจิตฺโต
วัดบำรุงธรรม
18
กตสาโร
วัดเตาปูน
19
ธีรภทฺโท
วัดป่าไผ่
20
กตสาโร
วัดบำรุงธรรม(ชะอม)
21
ถาวโร
วัดแก่งป่าสัก
22
สุวณฺโณ
วัดเขามันธรรมาราม
23
ขนฺติธโร
วัดเตาปูน
24
จนฺทธมฺโม
วัดใหม่สามัคคี
25
ธนิสฺสโร
วัดท่าศาลา
26
ธมฺมวิริโย
วัดจำศีล
27
สารโท
วัดชำผักแพว
28
ปิยธมฺโม
วัดหาดสองแคว
29
ฐานวโร
วัดป่าไผ่
30
ภูริปญฺโญ
วัดบ้านโป่ง
31
ปณฺฑิโต
วัดเขาลาดวนาราม
32
อภิฉนฺโท
วัดสาย 5 ธรรมมงคล
ทั้งหมด 32 รายการ
1 / 1