• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ฐานวโร
วัดกัลยาณบรรพต
2
จนฺทโก
วัดปราสาททรงธรรม
3
อาภทฺธโร
วัดหนองแก
4
กตปุญฺโญ
วัดส้มป่อย
5
ภูริปญฺโญ
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
6
อาภาธโร
วัดนิคมเขมาราม
7
สนฺตจิตฺโต
วัดซอยสี่
8
ปสนฺโน
วัดหนองใหญ่
9
ติกฺขปญฺโญ
วัดนิคมพัฒนา
10
ปุญฺญวีโร
วัดตรีบุญญาราม
11
จกฺกวโร
วัดนิคมเขมาราม
12
กิตฺติสาโร
วัดบ้านน้อย
13
อภิปญฺโญ
วัดหนองสองตอน
14
จารุวํโส
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
15
ยตินฺธโร
วัดหนองโป่ง
16
สมจิตฺโต
วัดศรีจอมทอง
17
กิตฺติโก
วัดพระพุทธบาท
18
เทวธมฺโม
วัดพระพุทธบาท
19
ฐานวีโร
วัดนิคมเขมาราม
20
จิรวฑฺฒโน
วัดหนองสองตอน
21
สุวโจ
วัดพระพุทธบาท
22
อติภทฺโท
วัดพระพุทธบาท
23
ถิรวฑฺฒโน
วัดพระพุทธบาท
24
อคฺคปญฺโญ
วัดพระพุทธบาท
25
กวิวํโส
วัดพระพุทธบาท
26
ญาณเมธี
วัดพระพุทธบาท
27
สิทฺธิเมธี
วัดพระพุทธบาท
28
กวิวํโส
วัดพระพุทธบาท
29
รตนปญฺโญ
วัดพระพุทธบาท
30
ธมฺมยาโค
วัดพระพุทธบาท
31
ปณฺฑิโต
วัดพระพุทธบาท
32
ทินฺนญาโณ
วัดพระพุทธบาท
33
ทีปธมฺโม
วัดพระพุทธบาท
34
วชิรญาโณ
วัดพระพุทธบาท
35
ปิยวํโส(ป.)
วัดพระพุทธบาท
36
สาทโร
วัดหนองโป่ง
37
สิริปุญฺโญ
วัดบ่อวงครุ
38
ปสนฺโน
วัดโกมลกิติ
39
ฉนฺทโก
วัดพุขามหวาน
40
ปรมตฺโถ
วัดพระพุทธบาท
41
มงฺคโล
วัดนายาว
42
ปสนฺนจิตฺโต
วัดนุตจรัสวงศาราม
43
คุณากโร
วัดพระพุทธบาท
44
จารุวณฺโณ
วัดนายาว
45
ปภาโส
วัดเขาพลัด
46
อมโร
วัดนายาว
47
จิรสุโภ
วัดโกมลกิติ(สระลำใย)
48
สีลธโร
วัดสวนสำราญ
49
เขมกาโม
วัดหนองโป่ง
50
วุฑฺฒิสาโร
วัดซับบอน
ทั้งหมด 54 รายการ
1 / 2