• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปณฺฑิโต
วัดเจ้าฟ้า
2
สจฺจวโร
วัดจันทบุรี
3
ณฏฺฐิโก
วัดสมุหประดิษฐาราม
4
ธมฺมวุฑฺโฒ
วัดโพธิ์
5
กิตฺติสกฺโก
วัดโคกกระท้อน
6
สีลสํวโร
วัดสูง
7
จนฺทธมฺโม
วัดสมุหประดิษฐาราม
8
ฐิตวีโร
วัดไผ่ล้อม
9
ญาณิสฺสโร
วัดเขาแก้ว
10
กิตฺติธโร
วัดต้นตาล
11
สนฺตมโน
วัดห้วยหวาย
12
สิริวณฺโณ
วัดเขาดินใต้
13
เมธิโก
วัดเชิงราก
14
ปณฺฑิตชโย
วัดสวนดอก
15
เมธงฺกาโร
วัดสวนดอกไม้
16
ปญฺญาวชิโร
วัดโคกกะพี้
17
รตนปญฺโญ
วัดเจ้าฟ้า
18
สํวโร
วัดไผ่ล้อม
19
สติสมฺปนฺโน
วัดชุ้ง
20
สิริธมฺมภาณี
วัดเขาแก้ววรวิหาร
21
จิรธมฺโม
วัดสมุหประดิษฐาราม
22
อาภากโร
วัดเขาแก้ววรวิหาร
23
โสตฺถิโก
วัดบำเพ็ญพรต
24
จกฺกวโร
วัดพระยาทด
25
เตชปญฺโญ
วัดม่วงงาม
26
ถิรธมฺโม
วัดเขาแก้ววรวิหาร
27
ปทีโป
วัดสุธาวุฒิ
28
ธมฺมรโส
วัดบัวงาม
29
สมปุญฺโญ
วัดบ้านชุ้ง
30
สุเมธโส
วัดเชิงราก
31
คุตฺตจิตฺโต
วัดม่วงงาม
32
ขนฺติธโร
วัดพระเยาว์
33
คุณวุฑฺโฒ
วัดไผ่ล้อม
34
วรญฺญู
วัดสมุหประดิษฐาราม
35
ปญฺญาวโร
วัดสมุหประดิษฐาราม
36
ฐิติโก
วัดไผ่ล้อม
37
ฐานวุฑฺโฒ
วัดป่าสัก
ทั้งหมด 37 รายการ
1 / 1