• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปณฺฑิโต
วัดเจ้าฟ้า
2
เมธงฺกาโร
วัดสวนดอกไม้
3
จิรธมฺโม
วัดสมุหประดิษฐาราม
4
คุณวุฑฺโฒ
วัดไผ่ล้อม
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1