• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ธมฺมวโร
วัดทุ่งศาลา
2
สิริภทฺโท
วัดกลาง
3
ขนฺติธโร
วัดบางนาง
4
เถรธมฺโม
วัดแหลมประดู่
5
กิจฺจสาโร
วัดบ้านช้าง
6
อาจิณฺโณ
วัดสัตหีบ
7
ญาณวโร
วัดแก้วน้อย
8
ขนฺติโก
วัดนาจอมเทียน
9
สุขุมาโล
วัดช่องแสมสาร
10
อาภากโร
วัดใหม่ทรายมูล
11
สนฺตจิตฺโต
วัดนาเขื่อน
12
มหามงฺคโล
วัดบางละมุง
13
สุปญฺโญ
วัดเนินสี่
14
ถิรสีโล
วัดหนองไผ่
15
ปภากโร
วัดแหลมประดู่
16
ปภสฺสโร
วัดสุทธาวาส
17
อธิมุตฺโต
วัดราษฎร์ศรัทธา
18
สุจิตฺโต
วัดพันเสด็จใน
19
สิริสาโร
วัดบึงบวรสถิตย์
20
โชติวโร
วัดปรกฟ้า
21
อาภสฺสโร
วัดธรรมสามัคคี
22
สนฺตมโน
วัดสัตหีบ
23
กตปุญฺโญ
วัดใหม่เชิงเนิน
24
อธิปุุญฺโญ
วัดไตรรัตน์วนาราม
25
อภิทกฺโข
วัดจรูณราษฎร์
26
อินฺทวีโร
วัดสำนักบก
27
สนฺตมโน
วัดเนินสี่
28
สุชาโต
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
29
นาถปุญฺโญ
วัดสำเภาทอง
30
อนาลโย
วัดแปลงกระถิน
31
ฐานากโร
วัดตระพังทอง
32
เถรธมฺโม
วัดกลาง
33
ฐานธมฺโม
วัดหนองข่า
34
สุภาจาโร
วัดปรกฟ้า
35
ฐานปุญฺโญ
วัดเนินหลังเต่า
36
กิตฺติปญฺโญ
วัดเขาหินลาด
37
สุชิโต
วัดพันเสด็จใน
38
ชวนปญฺโญ
วัดเขาไม้แดง
39
กตธมฺโม
วัดธรรมสามัคคี
40
อธิปญฺโญ
วัดราษฎร์ศรัทธา
41
ทีปธมฺโม
วัดเทพประสาท
42
มหาปคุโณ
วัดพันเสด็จนอก
43
อหึสโก
วัดเกาะลอย
44
อาสโภ
วัดเทพประสาท
45
อภิปุณฺโณ
วัดห้วยใหญ่
46
มนุญฺโญ
วัดเทพประสาท
47
วํสธมฺโม
วัดป่ายุบบุญญาราม
48
วิชโย
วัดธรรมนิมิตต์
49
ธีรภทฺโท
วัดบ้านไร่
50
รกฺขิตสีโล
วัดอู่ตะเภา
ทั้งหมด 196 รายการ
1 / 4