• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อาจิณฺโณ
วัดสัตหีบ
2
ขนฺติโก
วัดนาจอมเทียน
3
สุขุมาโล
วัดช่องแสมสาร
4
สนฺตมโน
วัดสัตหีบ
5
ทีปธมฺโม
วัดเทพประสาท
6
อาสโภ
วัดเทพประสาท
7
มนุญฺโญ
วัดเทพประสาท
8
โชติธมฺโม
วัดเทพประสาท
9
โอภาโส
วัดเทพประสาท
10
วิสารโท
วัดเทพประสาท
11
สนฺตมโน
วัดช่องแสมสาร
12
นาถปญฺโญ
วัดสัตหีบ
13
ปสนฺโน
วัดเทพประสาท
14
รกฺขิตสีโล
วัดเทพประสาท
15
อคฺคธมฺโม
วัดเทพประสาท
16
ปญฺญาวโร
วัดเขาน้อย
17
ตาณรโต
วัดสัตหีบ
18
ธีรปญฺโญ
วัดเทพประสาท
ทั้งหมด 18 รายการ
1 / 1