• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ชิตจิตฺโต
วัดสำนักกะท้อน
2
สิริธโร
วัดสุวรรณรังสัรรค์
3
มหาปุญฺโญ
วัดบ้านฉาง
4
สมาจาโร
วัดสุวรรณรังสรรค์
5
อินฺทวีโร
วัดบ้านฉาง
6
โสภณคุโณ
วัดภูดรนิ่มเนาะ
7
ฐิตวิริโย
วัดสำนักกระท้อน
8
ญาณโสภโณ
วัดพลา
9
เขมรโต
วัดคลองทราย
10
ธมฺมธโร
วัดเนินกระปรอก
11
นนฺทิโย
วัดพลา
ทั้งหมด 11 รายการ
1 / 1