• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
มานิโต
วัดเทพประสิทธิ์ธาราม
2
สุจิตฺโต
วัดน้ำขุ่น
3
มหาวีโร
วัดคลองไพบูลย์
4
สีลสุทฺโธ
วัดกะทิง
5
กลฺยาณธมฺโม
วัดวังทอง
6
ชยปาโล
วัดกะทิง
7
โชติโก
วัดท่าอดม
ทั้งหมด 7 รายการ
1 / 1