• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปิยธมฺโม
วัดคลองจาก
2
สิริสาโร
วัดแสนสุข
3
มนุทนฺโต
วัดโยธานิมิตร
4
ภาณุปญฺโญ
วัดเจียรพัฒนา
5
อคฺคจิตฺโต
วัดคลองพร้าว
6
ปญฺญาธโร
วัดสุวรรณมงคล
7
กิตฺติโก
วัดบางกระดาน
8
ขนฺติธมฺโม
วัดป่าวิสุทธิธรรม
9
ปญฺญาคโม
วัดแหลมหิน
10
กิตฺติปญฺโญ
วัดศรีบุรพาราม
11
ปสนฺโน
วัดป่าวิสุทธิธรรม
12
ฐานุตฺตโม
วัดเจียรพัฒนา
13
วนฺตมโล
วัดแหลมกลัด
14
วรปญฺโญ
วัดวิเวกวราราม
15
อคฺควโร
วัดศรีบุรพาราม
16
วีรเตโช
วัดประทุน
17
สุขวินโย
วัดบางกระดาน
18
สาทโร
วัดบางปรือ
19
เตชธโร
วัดสลักเพชร
20
กิตฺติปญฺโญ
วัดห้วงน้ำขาว
21
สุริยรํสี
วัดบ่อไร่
22
ธนรตโน
วัดบางปรือ
23
คุณากโร
วัดวิเวกวราราม
24
กิจฺจสาโร
วัดคลองจาก
25
จนฺทโชโต
วัดทองธรรมชาติ
26
อนามโย
วัดคลองมะนาว
27
อาสโภ
วัดวรุณดิตถาราม
28
อคฺคธมฺโม
วัดคลองใหญ่
29
จนฺทวํโส
วัดเนินตากแดด
30
ธมฺมานนฺโท
วัดท่าน้ำล้าง
31
อภินนฺโท
วัดท่าน้ำล่าง
32
จนฺทสาโร
วัดท่าน้ำล่าง
33
โชติงกโร
วัดวิสิทธิการาม
34
อุคฺคเสโน
-
35
พลวโร
วัดวงษ์พัฒนา
36
สุรพโล
วัดแหลมงอบ
37
จิรวฑฺฒโน
วัดวิเวกวราราม
38
ฐิตพโล
วัดเมืองเก่าแสนตุ่ม
39
อตฺตรกฺโข
วัดสลักเพชร
40
กิตฺติญาโณ
วัดเนินตากแดด
41
สุทฺธิโก
วัดคีรีศรีสาครวิทยา
ทั้งหมด 41 รายการ
1 / 1