• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ขนฺติธมฺโม
วัดป่าวิสุทธิธรรม
2
ปสนฺโน
วัดป่าวิสุทธิธรรม
3
สุริยรํสี
วัดบ่อไร่
4
จนฺทวํโส
วัดเนินตากแดด
5
ธมฺมานนฺโท
วัดท่าน้ำล้าง
6
อภินนฺโท
วัดท่าน้ำล่าง
7
จนฺทสาโร
วัดท่าน้ำล่าง
8
กิตฺติญาโณ
วัดเนินตากแดด
9
สุทฺธิโก
วัดคีรีศรีสาครวิทยา
ทั้งหมด 9 รายการ
1 / 1