• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
จนฺทวํโส
วัดเนินตากแดด
2
อภินนฺโท
วัดท่าน้ำล่าง
3
จนฺทสาโร
วัดท่าน้ำล่าง
4
กิตฺติญาโณ
วัดเนินตากแดด
5
สุทฺธิโก
วัดคีรีศรีสาครวิทยา
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1