• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
มนุทนฺโต
วัดโยธานิมิตร
2
ปญฺญาธโร
วัดสุวรรณมงคล
3
ปญฺญาคโม
วัดแหลมหิน
4
กิตฺติปญฺโญ
วัดศรีบุรพาราม
5
วนฺตมโล
วัดแหลมกลัด
6
วรปญฺโญ
วัดวิเวกวราราม
7
อคฺควโร
วัดศรีบุรพาราม
8
วีรเตโช
วัดประทุน
9
สาทโร
วัดบางปรือ
10
กิตฺติปญฺโญ
วัดห้วงน้ำขาว
11
ธนรตโน
วัดบางปรือ
12
คุณากโร
วัดวิเวกวราราม
13
อาสโภ
วัดวรุณดิตถาราม
14
จิรวฑฺฒโน
วัดวิเวกวราราม
ทั้งหมด 14 รายการ
1 / 1