• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
เถี่ยนคาย
วัดอุภัยภาติการาม
2
เกตุธมฺโม
วัดหนองแหน
3
อุทโย
วัดไชยภูมิธาราม
4
โอภาโส
วัดจรเข้น้อย
5
พลญาโณ
วัดบางปลานัก
6
เขมวโร
วัดสุทธาวาส
7
วรญาโณ
วัดวีรโชติ
8
วิชโย
วัดบางแก้ว
9
มหาปุญฺโญ
วัดราษฎร์บำรุงวนาราม
10
จนฺทูปโม
วัดทางข้ามน้อย
11
วรมงฺคโล
วัดบางพระ
12
ยโสธโร
วัดบางไทร
13
คุณวุฒโฒ
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
14
สุธมฺโม
วัดโพธิ์บางคล้า
15
ธีรงฺกุโร
วัดนายาว
16
จิตฺตสํวโร
วัดบำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาธรรม(ล่าง)
17
สิรินธโร
วัดสุทธาวาส
18
โชติทตฺโต
วัดดอนสีนนท์
19
ปภสฺสโร
วัดแพรกนกเอี้ยง
20
ปริปญฺโณ
วัดดอนสีนนท์
21
สุภทฺโท
วัดลาดบัวขาว
22
จนฺทสโร
วัดราษฏร์ศรัทธาทำ
23
ธมฺมทีโป
วัดเกาะแก้วเวฬุวัน
24
ชยวฺฑฺโฒ
วัดต้นตาล
25
ติกฺขวีโร
วัดทองนพคุณ
26
อนาลโย
วัดนาคูโมทนามัย
27
นนฺทิโย
วัดดอนท่านา
28
สจุจวโร
วัดห้วยหิน
29
ฌาณรโต
วัดเขาถ้ำแรต
30
อติวีโร
วัดทุ่งเหียง
31
เปมสีโล
วัดโพธิ์บางคล้า
32
ปสนฺนจิตโต
วัดหนองใหญ่ราษฎร์บำรุ
33
ปุญฺญกาโม
วัดบรรยงสุวรรณาราม
34
ปุญญลาโภ
วัดไทรทอง
35
วชิรญาโณ
วัดทุ่งยายดำ
36
ติกฺขปญฺโญ
วัดกระบกเตี้ย
37
จนฺทวํโส
วัดเขาจันทร์
38
ผาสุโก
วัดโนนสะอาด
39
ทูปโม
วัดสระสองตอน
40
สุมงฺโล
วัดหัวไทร
41
เมตฺตาสุโธ
วัดสุ่งเจริญ
42
ภทฺทธมฺโม
วัดนิโครธาราม
43
ปญฺญาวชิโร
วัดบางกระเจ็ด
44
คั้นพ๊าบ
วัดอุภัยภาติการาม
45
สิริปญโญ
วัดบางปรงธรรมโชติการาม
46
อธิปณฺโณ
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
47
ญาณวโร
วัดสุทธาวาส
48
ธมฺมทตฺโต
วัดบางพระ
49
ปภสฺสโร
วัดพยัคฆอิทาราม
50
จนฺทสาโร
วัดพงษาราม
ทั้งหมด 286 รายการ
1 / 6