• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ฌาณรโต
วัดเขาถ้ำแรต
2
วชิรญาโณ
วัดทุ่งยายดำ
3
คมฺภีรปญฺโญ
วัดเขาถ้ำแรต
4
กิตฺติญาโณ
วัดอ่างเสือดำ
5
เตชวณฺโณ
วัดอ่างเสือดำ
6
วชิรญาโณ
วัดหนองเรือ
7
อุตฺตโม
วัดเขาถ้ำแรต
8
โสตฺถิโก
วัดเขาถ้ำแรต
9
กตกุสีโล
วัดเขาถ้ำแรต
ทั้งหมด 9 รายการ
1 / 1