• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
วชิรญาโณ
วัดทุ่งยายดำ
2
กิตฺติญาโณ
วัดอ่างเสือดำ
3
เตชวณฺโณ
วัดอ่างเสือดำ
4
วชิรญาโณ
วัดหนองเรือ
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1