• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ฌาณรโต
วัดเขาถ้ำแรต
2
คมฺภีรปญฺโญ
วัดเขาถ้ำแรต
3
อุตฺตโม
วัดเขาถ้ำแรต
4
โสตฺถิโก
วัดเขาถ้ำแรต
5
กตกุสีโล
วัดเขาถ้ำแรต
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1