• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
โชติทตฺโต
วัดดอนสีนนท์
2
ปริปญฺโณ
วัดดอนสีนนท์
3
สุภทฺโท
วัดลาดบัวขาว
4
โรจนวฺโส
วัดหัวเนิน
5
จิรธมฺโม
วัดประเวศวัฒนาราม
6
ฐานิสฺสโร
วัดเทพราช
7
สิริมงฺคโล
วัดอินทราราม
8
ญาณธโร
วัดประเวศวัฒนาราม
9
อภินนฺโท
วัดสนามจันทร์
10
พทฺธธมฺโม
วัดเทพราช
11
ฐานจิตฺโต
วัดกระทุ่ม
12
อภิญาโณ
วัดพาณิดาราม
13
ฐิตสีโล
วัดเทพราช
14
ปิยสีโล
วัดศรีมงคล
15
คนฺธสีโล
วัดสามกอ
ทั้งหมด 15 รายการ
1 / 1