• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
เกตุธมฺโม
วัดหนองแหน
2
ชยวฺฑฺโฒ
วัดต้นตาล
3
ปุญฺญกาโม
วัดบรรยงสุวรรณาราม
4
ทูปโม
วัดสระสองตอน
5
จนฺทสาโร
วัดพงษาราม
6
ปุญญาวุโธ
วัดต้นตาล
7
กิตฺติปาโล
วัดหนองแสง
8
ฐานธมฺโม
วัดพงษาราม
9
ภทฺทโก
วัดท่าเกวียน
10
ปญฺญาวชิโร
วัดบ่อเงินบ่อทอง
11
ปภสฺสโร
วัดบึงกระจับ
12
อาภสสโร
วัดท่าลาดใต้
13
ธมฺมวโร
วัดต้นตาล
14
ฐิตปุญฺโญ
วัดหนองแหน
15
โอภาส
วัดเกาะไม้แดง
16
สิริคุตฺโต
วัดต้นตาล
17
สุเมโธ
วัดสำมหาชัย
ทั้งหมด 17 รายการ
1 / 1