• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ชยวฺฑฺโฒ
วัดต้นตาล
2
ปุญญาวุโธ
วัดต้นตาล
3
ธมฺมวโร
วัดต้นตาล
4
สิริคุตฺโต
วัดต้นตาล
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1