• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
เถี่ยนคาย
วัดอุภัยภาติการาม
2
อุทโย
วัดไชยภูมิธาราม
3
โอภาโส
วัดจรเข้น้อย
4
พลญาโณ
วัดบางปลานัก
5
เขมวโร
วัดสุทธาวาส
6
วรญาโณ
วัดวีรโชติ
7
วิชโย
วัดบางแก้ว
8
มหาปุญฺโญ
วัดราษฎร์บำรุงวนาราม
9
วรมงฺคโล
วัดบางพระ
10
คุณวุฒโฒ
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
11
สิรินธโร
วัดสุทธาวาส
12
ปภสฺสโร
วัดแพรกนกเอี้ยง
13
จนฺทสโร
วัดราษฏร์ศรัทธาทำ
14
อนาลโย
วัดนาคูโมทนามัย
15
ภทฺทธมฺโม
วัดนิโครธาราม
16
คั้นพ๊าบ
วัดอุภัยภาติการาม
17
สิริปญโญ
วัดบางปรงธรรมโชติการาม
18
อธิปณฺโณ
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
19
ญาณวโร
วัดสุทธาวาส
20
ธมฺมทตฺโต
วัดบางพระ
21
ปภสฺสโร
วัดพยัคฆอิทาราม
22
ปิยธมฺโม
วัดเทพนิมิตร
23
ปุญญาวุโธ
วัดสุทธาวาส
24
สิริภทฺโท
วัดจรเข้น้อย
25
ชุติวณฺโณ
วัดบางปลานัก
26
จนฺทปฺโชโต
วัดแพรกวังตะเคียน
27
สุมุตโต
วัดนาคูโมทนามัย
28
ธฺมมกาโม
วัดนาคูโมทนามัย
29
กนฺตสีโล
วัดประตูน้ำท่าไข่
30
มหชฺฌาสโย
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
31
วิสุทฺโธ
วัดชมโพธยาราม
32
กนฺตปณโณ
วัดแพรกนกเอี้ยง
33
จิตฺตสํวโร
วัดราษฎร์บำรุงวนาราม
34
วรกิจฺโจ
วัดสัมปทวน(นอก)
35
จนฺทวํโส
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
36
เตชปญฺโฌ
วัดแหลมใต้
37
สนฺตมโน
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
38
อภินนฺโท
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
39
ญาณจารี
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
40
กิตฺติปญฺโญ
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
41
ธีรวโร
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
42
อาทิตฺตปญโญ
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
43
สุรปญฺโญ
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
44
เตชวโร
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
45
ธีรปญฺโญ
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
46
พรหฺมจารี
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
47
อธิจิตฺโต
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
48
ธีรวํโส
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ
49
สมนฺตปาสาทิโก
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
50
โสภโณ
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
ทั้งหมด 134 รายการ
1 / 3