• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ภทฺทธมฺโม
วัดนิโครธาราม
2
สุรปญฺโญ
วัดอุดมมงคล
3
ชตินฺธโร
วัดเปรงไพบูลย์ธัญญหาร
4
ธีรธมฺโม
วัดอุดมมงคล
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1