• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
วรญาโณ
วัดวีรโชติ
2
วรมงฺคโล
วัดบางพระ
3
อนาลโย
วัดนาคูโมทนามัย
4
สิริปญโญ
วัดบางปรงธรรมโชติการาม
5
ธมฺมทตฺโต
วัดบางพระ
6
สุมุตโต
วัดนาคูโมทนามัย
7
ธฺมมกาโม
วัดนาคูโมทนามัย
8
กนฺตธมฺโม
วัดบางพระ
9
รตนปญฺโญ
วัดบางปรงธรรมโชติการาม
10
มหาเตโช
วัดบางพระ
11
กตธมฺโม
วัดบางปรงธรรมโชติการาม
12
อริโย
วัดนาคูโมทนามัย
13
มหิสฺสโร
วัดบางพระ
14
กมฺพุวณฺโณ
วัดบางพระ
15
อธิปญฺโฌ
วัดบางพระ
16
นิภาธโร
วัดนาคูโมทนามัย
17
รุจิธมฺโม
วัดบางปรงธรรมโชติการาม
18
เตชธมฺโม
วัดนาคูโมทนามัย
19
สติปญโญ
วัดโพธาราม
20
ชติวณฺโณ
วัดนาคูโมทนามัย
ทั้งหมด 20 รายการ
1 / 1