• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
โอภาโส
วัดจรเข้น้อย
2
พลญาโณ
วัดบางปลานัก
3
มหาปุญฺโญ
วัดราษฎร์บำรุงวนาราม
4
ปภสฺสโร
วัดแพรกนกเอี้ยง
5
สิริภทฺโท
วัดจรเข้น้อย
6
ชุติวณฺโณ
วัดบางปลานัก
7
กนฺตปณโณ
วัดแพรกนกเอี้ยง
8
จิตฺตสํวโร
วัดราษฎร์บำรุงวนาราม
9
สุทธจิตฺโต
วัดราษฎร์บำรุงวนาราม
10
กตกิจฺโจ
วัดแพรกนกเอี้ยง
11
ฐานกโร
วัดแพรกนกเอี้ยง
12
จนฺทสาโร
วัดแพรกนกเอี้ยง
13
ฐานุตฺตโม
วัดราษฎร์บำรุงวนาราม
14
ถาวรสีโล
วัดราษฎร์บำรุงวนาราม
ทั้งหมด 14 รายการ
1 / 1