• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ธีรงฺกุโร
วัดนายาว
2
นนฺทิโย
วัดดอนท่านา
3
สจุจวโร
วัดห้วยหิน
4
อติวีโร
วัดทุ่งเหียง
5
ปสนฺนจิตโต
วัดหนองใหญ่ราษฎร์บำรุ
6
ติกฺขปญฺโญ
วัดกระบกเตี้ย
7
จนฺทวํโส
วัดเขาจันทร์
8
ผาสุโก
วัดโนนสะอาด
9
เมตฺตาสุโธ
วัดสุ่งเจริญ
10
เทวธมฺโม
วัดคลองเตย
11
ปญฺญาวโร
วัดมาบนาดี
12
หิริธมฺโม
วัดนางาม
13
จนฺทเมธี
วัดห้วยน้ำทรัพย์
14
ตปสีโล
วัดบางมะเฟือง
15
หิเตสี
วัดห้วยน้ำทรัพย์/โสธรวรารามวรวิหาร
16
ติสฺสวโร
วัดห้วยน้ำทรัพย์
17
สมจิตฺโต
วัดชำป่างาม
18
พลวํโส
วัดคลองอุดม
19
อตฺตทตฺโต
วัดโปร่งเจริญ
20
มหาปุญฺโญฺ
วัดนายาว
21
นาถธมฺโม
วัดคลองอุดม
22
จนฺทโชโต
วัดทุ่งเหียง
23
ธมฺมโชโต
วัดโปร่งเกตุ
24
จนฺตมโล
วัดสุ่งเจริญ
25
ฐานสมฺปนฺโน
วัดห้วยน้ำทรัพย์
26
กตปุญฺโญ
วัดนางาม
27
จารุวฺโส
วัดสระไม้แดง
28
สิริภทฺโท
วัดมาบนาดี
29
กิตฺติญาโณ
วัดหนองยางโพธาราม
ทั้งหมด 29 รายการ
1 / 1