• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปสนฺนจิตโต
วัดหนองใหญ่ราษฎร์บำรุ
2
จนฺทวํโส
วัดเขาจันทร์
3
ปญฺญาวโร
วัดมาบนาดี
4
พลวํโส
วัดคลองอุดม
5
นาถธมฺโม
วัดคลองอุดม
6
สิริภทฺโท
วัดมาบนาดี
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1