• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ณตฐิโก
วัดจันทรังษี
2
ฐานสมฺปนฺโน
วัดหนองนาใน
3
ฐานวีโร
วัดศรีษะเมือง
4
สนฺตจิตฺโต
วัดหนองโดน
5
ฐิตธมฺโม
วัดหาดสูง
6
มหาปุญฺโญ
วัดสว่างอารมณ์
7
อนนฺโท
วัดคลองร่วมพัฒนา
8
สิริธโร
วัดโคกอุดม
9
ติกฺขปุญฺโญ
วัดแก้วฟ้ารังษี
10
กนฺตวีโร
วัดหนองตลาด
11
ฐิตาโภ
วัดตรอกปลาไหล
12
สุมโณ
วัดวังตะเคียน
13
ฉนฺทธมฺโม
วัดโคกอุดม
14
พุทฺธรกฺขิโต
วัดคลองร่วมพัฒนา
15
ธีรปญฺโญ
วัดบ้านไผ่รส
16
เตชวโร
วัดโคกลาน
17
วรปญฺโญ
วัดเขาลูกช้าง
18
สุภทฺโท
วัดสว่างอารมณ์
19
รมฺณีโย
วัดสำพันตาประชาสรรค์
20
สนฺติธมฺโม
วัดเขาลูกช้าง
21
จนฺทวํโส
วัดศรีบุญเรือง
22
กนฺตสีโล
วัดเวฬุวนาราม
23
ทีปธมฺโม
วัดไพบูลย์ศรัทธาทำ
24
สิริธมฺโม
วัดศรีษะเมือง
25
จตฺตาลโย
วัดอินทร์ประชาราษฏร์
26
วิสุทฺโธ
วัดบิ่ทองรังสรรค์
27
ฐานธมฺโม
วัดปทุมสราราม
28
อติวโร
วัดสว่างอารมณ์
29
โชติวโร
วัดทุ่งแฝก
30
ปญฺญาวชิโร
วัดทุ่งแฝก
31
ยติโก
วัดทุ่งแฝก
32
ปญฺญาธโร
วัดบรรพตรันาราม
33
ติกฺขวีโร
วัดหนองสังข์
34
ขนฺติธมฺโม
วัดราษฏร์รังษี
35
สุภาจาโร
วัดโนนสะอาด
36
จารุธมฺโม
วัดสว่างอารมณ์
37
กนฺตวีโร
วัดโพธิ์ทองหนองดุม
38
กิตฺติปญฺโญ
วัดปทุมสราราม
39
ปภสฺสโร
วัดพระยาทำ
40
จนฺทวํโส
วัดโคกอุดม
41
ทินฺนกโร
วัดหนองไผ่ล้อม
42
เทวสโร
วัดสามัคคีสโมสร
43
สุจิตฺโต
วัดปากแพรก
44
อภิปุญฺโญ
วัดหนองไผ่ล้อม
45
ติสรโณ
วัดอุดมสันติ
46
เตชวโร
วัดนครกบินทร์
47
สิริจนฺโท
วัดสว่างอารมณ์
48
อาภสฺสโร
วัดรัตนชมพู
49
กิตฺติคุโณ
วัดนาคำ
50
ธนวณฺโณ
วัดสว่างอารมณ์
ทั้งหมด 60 รายการ
1 / 2