• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
นิภาจนฺโท
วัดอัมพวันครุฑธาวาส
2
หิริสมฺปนฺโน
วัดบ้านกุดตาเสก
3
อนุภทฺโท
วัดโพธิ์ทอง
4
อภิวฑฺฒโน
วัดหลังถ้ำ
5
ฐานวโร
วัดต้นตาล
6
สุทินฺโน
วัดคลองสมบูรณ์
7
ชาคโร
วัดเนินผาสุกผลาราม
8
อภินนฺโท
วัดบ้านกุดตาเสก
9
ธมฺมวโร
วัดราษฏร์เจริญศรัทธาธรรม
10
สิทฺธิลาโภ
วัดราษฏร์เจริญศรัทธาธรรม
11
สุนฺทโร
วัดหนองหูช้าง
12
ตรุโณ
วัดศรีโพธิมาลัย
13
วิสุทฺโธ
วัดธรรมโพธิ์ศรี
14
พฺรหฺมิสฺสโร
วัดใหม่กรงทอง
15
ธิติธโร
วัดปรือวายใหญ่
16
ธมฺมธโร
วัดสุทธิธรรม
17
สมชาโต
วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม
18
สมจิตโต
วัดราษฎร์เจริญศรัทธรรม
19
สุนนฺโท
วัดปทุมวนาวาส
20
อภิชาโน
วัดดอนใหญ่
21
รตนญาโณ
วัดประทุมบูชา
22
ฐิตธมฺโม
วัดใหม่กรงทอง
23
ปิยธโร
วัดศรีโพธิมาลัย
24
พฺรหมฺโชโต
วัดใหม่กรงทอง
25
พชรเมโธ
วัดใหม่กรงทอง
26
ณฏฐิโก
วัดปทุมวนาวาส
27
ธมฺมโชโต
วัดใหม่กรงทอง
28
กิตฺติธโร
วัดหนองหูช้าง
29
ปญฺญาวโร
วัดปรือวนาราม
30
ปญฺญาธโร
วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม
31
อายุวฑฺฒโก
วัดสัมพันธ์
32
ฐานวุฑฺโฒ
วัดหลังถ้ำ
33
อาภาธโร
วัดสุทธิธรรม
34
ยโสธโร
วัดบ้านกุดตาเสก
35
วํสเทโว
วัดคลองสมบูรณ์
36
ปภสฺสโร
วัดปรือวนาราม
37
อคฺคธมฺโม
วัดอินทรแบก
38
กิตฺติสาโร
วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม
39
จนฺทสาโร
วัดบ้านกุดตาเสก
40
ปสาโท
วัดแสงจันทร์
ทั้งหมด 40 รายการ
1 / 1