• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สิทฺธิลาโภ
วัดราษฏร์เจริญศรัทธาธรรม
2
สมชาโต
วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม
3
สมจิตโต
วัดราษฎร์เจริญศรัทธรรม
4
ปญฺญาธโร
วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม
5
อาภาธโร
วัดสุทธิธรรม
6
กิตฺติสาโร
วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1