• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อตฺตสาโร
วัดหนองคันจาม
2
ชาคโร
วัดหนองแฟบ
3
อภิปุญฺโญ
วัดท่าทราย
4
กลฺยาโณ
วัดท่าทราย
5
ฐิตวณฺโณ
วัดสุตธรรมาราม
6
สุธมฺโม
วัดกุดตะเคียน
7
จนฺทปญฺโญ
วัดโบสถ์เจริญธรรม
8
โชติโก
วัดหนองแฟบ
9
ทานรโต
วัดโบสถ์เจริญธรรม
10
ธมฺมิโก
วัดคลอง 31
11
อายุวฑฺฒโน
วัดกลางดอน
12
กิตฺติสาโร
วัดบ้านพริก
13
สุจิณโณ
วัดหนองเตย
14
ปิยสีโล
วัดศรีสุวรรณ
15
วิโรจโน
วัดปากคลองพระอาจารย์
16
ฐานทตฺโต
วัดสะพาน
17
อคฺคเตโช
วัดเตยน้อย
18
ปญฺญฺาวโร
วัดอินประชาราม
19
สนฺติชโย
วัดทวีพูลรังสรรค์
20
ทตฺตมโน
วัดพลอยกระจ่างศรี
21
ธมฺมสโร
วัดสมอบุญคง
22
สิงหสโก
วัดสะแกซีง
23
ปภากโร
วัดกุฎีเตี้ย
24
จนฺทาโภ
วัดศรีจุฬา
25
เตชวโร
วัดโคกสว่าง
26
สนฺตมโน
วัดทองย้อย
27
ปุญญกุสโล
วัดเจดีย์ทอง
28
โฆสธมฺโม
วัดวังบัว
29
คุตฺตธมฺโม
วัดวังปลาจีด
30
ติสฺสเทโว
วัดสมอบุญคง
31
อนุภทฺโท
วัดพิกุลแก้ว
32
ถาวรคุโณ
วัดศรีเมือง
33
กนฺตธมฺโม
วัดเกาะพิกุลศรีโสพล
34
โชติธมฺโม
วัดสมบูรณ์สามัคคี
35
เทวธมฺโม
วัดบ้านคลอง30
36
ปญฺญาทีโป
วัดศรีจุฬา
37
ภทฺทจนฺโท
วัดทวีพูลรังสรรค์
38
คมฺภีรปญฺโญ
วัดเนินสะอาด
39
คุณสาโร
วัดจินดาราม
40
โชติปญฺโญ
วัดวังตูม
41
อนิปฺผโล
วัดวังยายฉิม
42
มหาปญฺโญ
วัดสมบูรณ์สามัคคี
43
วรปญฺโญ
วัดดอนยอ
44
ธมฺมวโร
วัดวิหารขาวเจติยาราม
45
จกฺกธมฺโม
วัดพลอยกระจ่างศรี
46
ฐานวโร
วัดสบกเขียว
47
ปภากโร
วัดใหญ่ทักขิณาราม
48
อคฺคปญฺโญ
วัดสมอบุญคง
49
ปภากโร
วัดแหลมไม้ย้อย
50
ธมฺมิโก
วัดคลอง 1
ทั้งหมด 131 รายการ
1 / 3