• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สนฺตมโน
วัดวังน้ำเย็น
2
สุจิณฺโณ
วัดบ่อลูกรัง
3
ติกฺขปญฺโญ
วัดสวนป่า
4
อิทฺธิญาโณ
วัดวังแดง
5
กิตฺติปาโล
วัดเขาป่าแก้ว
6
พลวโร
วัดเขาป่าแก้ว
7
กลฺยาโณ
วัดเขาป่าแก้ว
8
สมาจาโร
วัดบ่อลูกรัง
ทั้งหมด 8 รายการ
1 / 1