• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กนฺตสีโล
วัดแก่งสำราญ
2
สาทโร
วัดวังเจริญ
3
จนฺทสาโร
วัดพุทธอุทยานเนินสมบูรณ์
4
อภิปุญฺโญ
วัดแก่งสำราญ
5
กิตฺติสมฺปนฺโน
วัดวังสมบูรณ์
6
ญาณทีโป
วัดวังศรีทอง
7
ถาวโร
วัดวังสมบูรณ์
8
จิตฺตวโร
วัดวังน้ำฝน
9
อินฺทโชโต
วัดวังทอง
10
เขมวํโส
วัดวังสมบูรณ์
11
ฐานวโร
วัดวังสำลี
ทั้งหมด 11 รายการ
1 / 1