• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กนฺตสีโล
วัดแก่งสำราญ
2
จนฺทสาโร
วัดพุทธอุทยานเนินสมบูรณ์
3
อภิปุญฺโญ
วัดแก่งสำราญ
4
กิตฺติสมฺปนฺโน
วัดวังสมบูรณ์
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1