• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สิริธโร
วัดตาเงิน
2
กนฺตสีโล
วัดตาเงิน
3
กิตฺติภทฺโท
วัดโนนตาพรม
4
สิริสาโร
วัดตาเงิน
5
นนฺทสาโร
วัดโนนตาพรม
6
จิรวฑฺฒโน
วัดตาเงิน
7
กิตฺติสาโร
วัดบ้านช่องโค
8
สนฺตจิตฺโต
วัดโคกสุภาราม
ทั้งหมด 8 รายการ
1 / 1