• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ทนฺตจิตฺโต
วัดโนนตูม
2
จารุธมฺโม
วัดอุภัยภาคิกาวาส
3
ทีปธมฺโม
วัดฐานราษฎร์ดำรง
4
รตินฺธโร
วัดฐานราษฎร์ดำรง
5
อนาลโย
วัดหนองไร่
6
จกฺกวโร
วัดอภัยภาคิกาวาส
7
โชติญาโณ
วัดฐานราษฎร์ดำรง
ทั้งหมด 7 รายการ
1 / 1