• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปภงฺกโร
วัดสระขี้ตุ่น
2
ธมฺมสาโร
วัดวังโป่ง
3
อิทฺธิญาโณ
วัดสระจรเข้
4
ปญฺญาวุฑโฒ
วัดด่านใน
5
วชิรญาโณ
วัดใหม่เจริญสุข
6
ถิรธมฺโม
วัดโคกสามัคคี
7
สุวุฑโฒ
วัดศาลาลอย
8
ธมฺมเตโช
วัดจงกอ
9
โอภาโส
วัดป่าสะเดา
10
ชยธมฺโม
วัดหนองแหน
11
จิรจนฺโท
วัดหนองใหญ่
12
ปริปุณโณ
วัดด่านนอก
13
อธิชาโน
วัดค่ายทะยิง
14
อกิญฺจโน
วัดกุดน้ำใส
15
วรญาโณ
วัดดอนมุกมัน
16
อกิญฺจโน
วัดบ้านหาญ
ทั้งหมด 16 รายการ
1 / 1