• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
จนฺทวณโน
วัดหลุมข้าว
2
อนาลโย
วัดหนองหว้า
3
โชติปญฺโญ
วัดหนองพลอง
4
ธมฺมทินฺโน
วัดสะพาน
5
จนฺทสาโร
วัดหลุมข้าว
6
กนฺตสีโล
วัดโค้งกระชาย
7
สุเมธโส
วัดซาด
8
ผาสุกาโม
วัดหนองหว้า
9
ญาณธีโร
วัดบ้านเพชร
10
ปภสฺสโร
วัดใหม่สุนทร
11
ปิติสาโร
วัดหนองหว้า
12
ฉินฺนาลโย
วัดโคกเปราะหอม
13
ปริชาโน
วัดเพิก
14
สมฺปนฺโน
วัดบัว
15
คุณกโร
วัดสำโรง
16
อหึสโก
วัดบัว
17
วีรพโล
วัดโคกเปราะหอม
18
โชติโก
วัดหนองอ้อ
19
ธมฺมกาโม
วัดด่านติง
20
จนฺทธมฺโม
วัดด่านคนคบ
21
กิตฺติปญฺโญ
วัดสะพาน
22
รกฺขิโต
วัดสะพาน
23
กิตฺติภทฺโท
วัดป่าบุ่งตะขบ
24
อิทฺธิเมธี
วัดเหล่า
25
สุมงคโล
วัดดอนหวาย
26
จารุวณฺโณ
วัดดอนชมพู
27
โอภาโส
วัดหญ้าคาใต้
28
อภิปุญฺโญ
วัดเกราพัฒนาราม
29
กิตฺติปญฺโญ
วัดสะพาน
30
จิตเปโม
วัดบัว
31
ฐานวโร
วัดใหม่เกษม
32
ปรกฺกโม
วัดใหม่สุนทร
33
วรปญฺโญ
วัดหนองหว้า
34
จารุวณฺโณ
วัดโค้งกระชาย
35
เทวธมฺโม
วัดดอนหวาย
36
ปิยสีโล
วัดโค้งกระชาย
37
เขมวีโร
วัดเหล่า
38
นาถกโร
วัดใหม่เกษม
39
ปณฺฑิโต
วัดถนนถั่ว
40
ปภงฺกโร
วัดไพ
41
ธีรธมฺโม
วัดโคกเปราะหอม
42
กิตฺติสาโร
วัดลำคอหงษ์
43
เตชปุญฺโญ
วัดสะพาน
44
ขนฺติกาโร
วัดคอนน้อย
45
จิรวฑฺฒโน
วัดใหม่สุนทร
46
ชุตินฺนโท
วัดบัว
47
กิตฺติปญฺโญ
วัดใหม่สามัคคีธรรม
48
หาสจิตฺโต
วัดดอนชมพู
49
สนฺตจิตฺโต
วัดเมืองที
ทั้งหมด 49 รายการ
1 / 1