• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สุภทฺโท
วัดศรีบุญเรือง
2
ปิยภาณี
วัดชัยศรีชมชื่น
3
จารุวณฺโณ
วัดศรีบุญเรือง
4
ฌานรโต
วัดทุ่งมน
5
กาญจนธมฺโม
วัดหนองคึม
6
ชินวโร
วัดหนองพลวงน้อย
7
สนฺตมโน
วัดโคกพระ
8
ปณฺฑิโต
วัดดอนอีลุ่ม
9
ตุลิตธมฺโม
วัดโพธิ์งามหนองกุง
10
สุจิตฺโต
วัดหนองม่วง
11
สุทฺธสีโล
วัดสระปทุม
12
กตสาโร
วัดโคกเพ็ด
13
นาถกโร
วัดหนองค่าย
14
มนุญฺโญ
วัดกลางอุ่มจาน
15
สุริยญาโน
วัดป่าเมตตาธรรม
16
สนฺตมโน
วัดบ้านโตน
17
สุเขธิโต
วัดหนองพลวง
18
ปภสฺสโร
วัดลิ้นฟ้า
19
จกฺกธมฺโม
วัดหนองคึม
20
เตชวโร
วัดหนองคึม
21
สุมงฺคโล
วัดหนองเดิ่น
22
ธมฺมรโต
วัดศรีอำพรดอนตะหนิน
23
ฐิตโสภโณ
วัดหนองคึม
24
อภิโย
วัดหนองคึม
25
รตนญาโณ
วัดหนองพลวง
26
กตธมฺโม
วัดเพ็ดน้อย
27
อคฺคปญฺโญ
วัดหันห้วยทราย
28
สนฺตกาโย
วัดบ้านขี้เหล็ก
29
โสภณจิตฺโต
วัดหนองคึม
30
นฏฺฐิโก
วัดหนองคึม
31
ปฏิภาโณ
วัดธรรมวงศาวาส
32
ปสิทฺธิโก
วัดป่าเมตตาธรรม
33
สญฺญจิตฺโต
วัดป่าเมตตาธรรม
34
ยติกโร
วัดกระโตน
35
จตฺตมโล
วัดโนนเพ็ดสามัคคี
36
ฐิตสีโล
วัดโนนหญ้านาง
37
สติสมฺปนฺโน
วัดเย้ยตะแบง
38
อภินนฺโท
วัดหนองเดิ่น
39
อินฺมสีโล
วัดหนองคึม
40
สุมโน
วัดประทาย
41
วรธมฺโม
วัดตำแย
42
รกฺขิตธมฺโม
วัดกระโดน
43
ฐานธมฺโม
วัดโนนหญ้านาง
44
กิติปัญโญ
วัดบ้านหนองแวง
45
อาภสฺสโร
วัดดอนวัว
46
เตชธมฺโม
วัดป่าเมตตาธรรม
47
ชิตมาโร
วัดนางรำ
48
ญาณวโร
วัดหนองขาม
49
อตฺตทนฺโต
วัดหนองแสง
50
กลฺยาโณ
วัดศรีอัมพร
ทั้งหมด 53 รายการ
1 / 2