• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
รตนญาโณ
วัดหนองหญ้าขาว
2
กลฺยาโณ
วัดไผ่สีสุก
3
ปิยวณฺโณ
วัดตะกุด
4
ฐิตญาโณ
วัดกลางปักธงชัย
5
กิตฺติทินฺโน
วัดยางกระทุง
6
ทิตฺตวีโร
วัดบุหัวช้าง
7
ธมฺมวิจโย
วัดเขาพญาปราบ
8
อาภสฺสโร
วัดนางเหริญ
9
สุรเตโช
วัดโพธิ์เมืองปัก
10
วรธมฺโม
วัดจังหรีด
11
รุจิธมฺโม
วัดห้วยสะแกราช
12
ชาตโร
วัดนางเหริญ
13
ถาวโร
วัดบ้านโป่ง
14
อติธมฺโม
วัดคลองสาริกา
15
สุภทฺโท
วัดสุขวัฒนาราม
16
วีรวํโส
วัดตะกุด
17
มหานาโค
วัดใหญ่สุขัง
18
เขมวีโร
วัดมะค่า
19
ฐานิโย
วัดศรีษะกระบือ
20
สนฺตมโน
วัดตะกุด
21
สุทฺธิพนฺโธ
วัดน้อยสุขัง
22
ถาวโร
วัดหนองผักไร
23
กมโล
วัดนกออก
24
ครุธมฺโม
วัดซับยาง
25
กิตฺติโก
วัดโนนแปะ
26
ฐิตธมฺโม
วัดโคกเกษม
27
กนฺตวีโร
วัดลำประโคน
28
สุเมธโส
วัดโพธิ์เมืองปัก
29
อาภากโร
วัดโพนทราย
ทั้งหมด 29 รายการ
1 / 1