• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ถิรธมฺโม
วัดทองอ่อนสามัคคี
2
กตสาโร
วัดคลองตาลอง
3
ธมฺมสโร
วัดปางแก
4
กนฺตสีโล
วัดปางแก
5
จิรสุโภ
วัดปางแก
6
อภิวจฺโน
วัดคีรีวันต์
7
กิตฺติวฑฺฒโน
วัดคีรีวันต์
8
อนุตฺตโร
วัดคีรีวันต์
9
วรวุฑฺโฒ
วัดคีรีวันต์
10
ภทฺรเมธี
วัดคีรีวันต์
11
ชยธมฺโม
วัดคีรีวันต์
12
สุมงฺคโล
วัดทองอ่อนสามัคคี
13
ปภากโร
วัดลำทองหลาง
14
โกวิทวโร
วัดคีรีวันต์
15
จารุเตโช
วัดคีรีวันต์
16
วิสุทฺธสีโล
วัดปางแก
17
ปญฺญาวชิโร
วัดพิมพาราม
18
ปญฺญาวุโธ
วัดคลองตาลอง
ทั้งหมด 18 รายการ
1 / 1