• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อาภาธโร
วัดศรีสำราญ
2
วิสารโท
วัดหนองจาน
3
สุทฺธจิตฺโต
วัดหนองโน
4
มหานาโม
วัดศรีลำพอง
5
สุเมโธ
วัดหนองเต่า
6
มหาปญฺโญ
วัดโนนสะอาด
7
จกฺกธมฺโม
วัดศรีลำพอง
8
จนฺทวํโส
วัดโนนสำราญ
9
สนฺตุสฺสโภ
วัดโสกน้ำขุ่น
10
จารุธมฺโม
วัดศรีลำพอง
ทั้งหมด 10 รายการ
1 / 1